แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 กรมการพัฒนาชุมชน


- ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

- ประวัติ ความเป็นมา รูปแบบและ วิธีการพัฒนาชุมชน โครงสร้าง ภารกิจ และแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐

- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

- แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชน

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนชุมชน

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (3 เดือนย้อนหลัง)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532x