แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการพัฒนาชุมชน 2562

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการพัฒนาชุมชน 2562


- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
            - ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร
- ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด ปรัชญา หลักการพัฒนาชุมชน รวมทั้งกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
            - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
            - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ ศ ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
- ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม และงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เดือนย้อนหลัง)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นไฟล์ PDF แถมฟรีทันที MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบผ่าน##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532x

แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)


- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
- แบบทดสอบทัศนคติ Attitude Test
- แบบทดสอบบุคลิกภาพ Personality Test
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
- แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
- หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
- อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
- การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เดือนย้อนหลัง)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นไฟล์ PDF แถมฟรีทันที MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบผ่าน##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532x


ระดับปริญญาโท

          

ระดับปริญญาตรี

          

          

          

          

          

          

ระดับ ปวส.

          

          

          

          


ระดับ ปวช.

          


ระดับ ม.3แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)


แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)


- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
- แบบทดสอบทัศนคติ Attitude Test
- แบบทดสอบบุคลิกภาพ Personality Test
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
- แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
- หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
- อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
- การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เดือนย้อนหลัง)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นไฟล์ PDF แถมฟรีทันที MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบผ่าน##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532xระดับปริญญาโท

          

ระดับปริญญาตรี

          

          

          

          

          

          

ระดับ ปวส.

          

          

          

          


ระดับ ปวช.

          


ระดับ ม.3